เว็บการเมือง-ไทย

ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ทำอะไรบ้าง ?

ปลัดอำเภอ เป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นความฝันของผู้คนที่เรียนจบมาทางสายงานรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องการร่วมทำงานมากที่สุด ดังนั้น ในวันนี้ เราจะมาดูกันว่าตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง แต่ละวันทำหน้าที่อะไรบ้าง

บทบาทหน้าที่ ปลัดอำเภอ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ

ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง

1. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

 • 1.1 งานปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
   การบริหารงานปกครองท้องที่
 • การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 • การก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการ
 • การพัฒนาท้องที่
 • การบริหารงานบุคคลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
 • การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรมการปกครอง
 • การสนับสนุนการเลือกตั้ง
 • การส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 • การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 • การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 • การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
 • การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
 • การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
 • การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง
 • การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานสำนักงานอำเภอ

 • ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานธุรการ และงานสารบรรณ
 • จัดทำข้อมูล การบรรยายสรุป และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของอำเภอ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับงานรับรอง ราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงาน ประเพณีต่าง ๆ
 • ดำเนินการงานกาชาด งานสังคมสงเคราะห์และงานสาธารณกุศลต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานเลขานุการนายอำเภอ
 • ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พัฒนาอำเภอ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล หมู่บ้าน
 • จัดระบบการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชุมของอำเภอ
 • ดำเนินงานโครงการอำเภอเคลื่อนที่
 • ดำเนินงานของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่มอบหมายให้อำเภอดำเนินการ แทน
 • ดำเนินงานอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอ เช่น การดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายว่าด้วยการรักษา สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • ดำเนินการอื่นตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับขยายการให้บริการประชาชนของ กระทรวงมหาดไทย โครงการประเทศไทยใสสะอาด การสนับสนุนส่งเสริมการ กีฬาและนันทนาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


1.3 งานด้านการเงินและบัญชี ดังนี้

 • เก็บรักษาดวงตราประจำตำแหน่งนายอำเภอ
 • จัดทำระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
 • รวบรวมหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการ
 • รวบรวมหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินตอบแทนเงินสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อส.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – ส่ง หรือ นำฝากและรายงานเงินรายได้แผ่นดิน รวมทั้ง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน ฌปค. ของข้าราชการ และเงิน ฌกน. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
 • ควบคุมดูแลรักษาพัสดุ – ครุภัณฑ์ การขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด การตี ราคาทรัพย์สิน (พัสดุ – ่ครุภัณฑ์) ของที่ทำการปกครองอำเภอ
 • ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • รวบรวมและจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ
 • จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 • บริหาร ควบคุม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 • ตรวจสอบและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
 • รายงานผลการบริหารงบประมาณ
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


1.4 งานอำนวยความเป็นธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้

 • งานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและงานคดีปกครอง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด คดีแพ่ง คดีล้มละลายและคดีอาญา
 • การสอบสวนคดีอาญา
 • การอำนวยความเป็นธรรม
 • การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
 • งานศูนย์ดำรงธรรม
 • การชันสูตรพลิกศพ
 • การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
 • การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานปลัดฝ่ายทะเบียนและบัตร

2. ฝ่ายทะเบียนและบัตร

2.1 งานทะเบียนทั่วไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล, การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง การร่วมใช้ชื่อสกุล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องตรวจสอบกลั่นกรองการจดทะเบียนตั้ง มูลนิธิ จดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการ มูลนิธิ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มูลนิธิ การเลิกมูลนิธิ รวมทั้งการตรวจตราดูแลการดำเนินงานของ มูลนิธิ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องตรวจสอบกลั่นกรองจดทะเบียนสมาคม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ สมาคม การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับสมาคม การเลิกสมาคม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
 • ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพินัยกรรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกี่ยวกับนิติกรรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งและอนุญาตให้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานนอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมืองพัทยา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจตราและควบคุมดูแลศาลเจ้า
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัตว์พาหนะ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนเกาะ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคง
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานทะเบียนราษฎร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 • ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
 • ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักทะเบียนอำเภอ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตทางการทะเบียน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวชนกลุ่มน้อยและ ชาวเขา
 • ดำเนินการรับคำร้อง ตรวจสอบกลั่นกรองและพิจารณาเสนอให้จังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดสถานะชนกลุ่มน้อยและชาวเขา ได้แก่ การ พิจารณาให้สัญชาติกับบุตรชนกลุ่มน้อย และการพิจารณาให้สถานะคนเข้าเมือง โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยและชาวเขา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกและตรวจสอบฐานข้อมูลทางการทะเบียนต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • รายงานข้อมูลทางทะเบียน
 • ดูแลรักษาเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางการทะเบียน
 • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน การจัดส่ง บ.ป.1ไปยังสำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งการจัดเก็บ บ.ป. 1 ที่ได้รับคืนจากสำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 • การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำบัตรครั้งแรกให้แก่ผู้มีอายุครบ 15 ปี
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายความมั่นคง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานกิจการชายแดน
 • งานกิจการผู้อพยพ
 • งานกิจการชนกลุ่มน้อย
 • งานกิจการศาสนาอิสลาม
 • งานกิจการมวลชน
 • การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่
 • งานกิจการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.)
 • งานกิจการการข่าว
 • งานเกี่ยวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
 • งานกิจการอาสารักษาดินแดน (อส.)
 • งานด้านการสื่อสาร
 • การจัดระเบียบสังคม
 • การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • การประสานการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม: รูปแบบการเมืองการปกครองของไทย

ติดตามข่าวการเมืองเพิ่มเติมได้ที่ :: ข่าวการเมืองล่าสุด